Kierunki

Kursor

> Terapeuta zajęciowy-bezpłatna nauka!

 
 
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - BEZPŁATNA NAUKA* 
 
Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mają wartość leczniczą, wychowawczą, a także kształcącą. Jako środek leczniczy terapia zajęciowa może oddziaływać ogólnie, tzn. na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną jednostki lub miejscowo na zwiększenie sprawności i siły danej grupy mięśni lub kończyny. W obecnej koncepcji leczenia dąży się do tego, ażeby osoba dotknięta schorzeniem lub urazem nie pozostała przez dłuższy czas bezczynna. Możliwie jak najwcześniej wprowadza się czynne zajęcia, stopniując trudność przechodzi się do zajęć coraz intensywniejszych, aż do osiągnięcia możliwie pełnej sprawności fizycznej, psychicznej a także aktywności społecznej.
 
Praca:
1) oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności:rehabilitacjileczniczej,ortopedycznych, neurologicznych,geriatrycznych, dziecięcych,
psychiatrycznych;
2) psychiatrycznych oddziałach dziennych;
3) sanatoriach;
4) warsztatach terapii zajęciowej;
5) zakładach pomocy społecznej;
6) dziennych domach pomocy społecznej;
7) klubach seniora;
8) środowiskowych domach pomocy społecznej;
9) świetlicach terapeutycznych;
10) hospicjach;
11) zakładach opiekuńczo-leczniczych;
12) zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
13) szkołach specjalnych.
 
Przedmioty nauczane w 2-letnim cyklu kształcenia:
1. Wychowanie fizyczne
2. Socjologia
3. Podstawy prawa i ekonomiki
4. Język obcy zawodowy
5. Psychologia
6. Język migowy
7. Anatomia z fizjologią
8. Patologia z klinicznym zarysem chorób
9. Rehabilitacja
10. Podstawy terapii zajęciowej
11. Pedagogika
12. BHP
13. Podstawy przedsiębiorczości
14. Pracownia terapii zajęciowej
15. Zajęcia praktyczne
 
Praktyka zawodowa: sem III-80 godzin sem IV-80 godzin
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej odbywa się pod koniec czwartego semestru
 

 

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- 3 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy- ksero dowodu osobistego Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- 3 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy- ksero dowodu osobistego - zaświadczenie  lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

więcej